A „DOBBANTÓ – Képzéssel a társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációért Békés megyében” című

TÁMOP-5.6.1.A-11/2-2011-0007


“A legnagyobb dicsőség nem az, hogy soha nem vallunk kudarcot, hanem hogy minden bukás után képesek vagyunk felemelkedni.” (Nelson Mandela)

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület, mint főpályázó a Konzorciumi partnereivel közösen az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának felhívására az „Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül” című felhívás I. alkomponenséhez Büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése képzési és foglalkoztatási programokkal témában pályázatot nyújtott be 2011. év márciusában. A „DOBBANTÓ – Képzéssel a társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációért Békés megyében” című TÁMOP-5.6.1.A-11/2-2011-0007 azonosító számú pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága támogatta 129.504.917 Ft összeggel.

Projekt címe: „DOBBANTÓ – Képzéssel a társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációért Békés megyében”

Főpályázó:

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

Konzorciumi partnerek: 

1.     Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata

2.     Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

3.     UTAK A MUNKA VILÁGÁBA Közhasznú Egyesület

4.     Andilhen Oktatási, Szervezői és Szolgáltatói Kft.

5.     Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

Együttműködő szervezet:

Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A projekt megvalósításának kezdete: 2011. október 01.

A projekt megvalósításának befejezése: 2014. április 30.

Megítélt támogatás összege: 129.504.917,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projektünk közvetlen célkitűzése a békés megyei fogvatartottak és pártfogoltak képzettségének, munkára szocializáltságának növelése úgy, hogy fejlődjön önismeretük, alapvető kompetenciáik javuljanak, és ismereteik bővüljenek. Célunk, hogy erősítsük a bűnelkövetők felelősségvállalását, növeljük képzettségi szintjüket és javítsuk munkaerő-piaci esélyeiket. Ehhez nyújtanak segítséget a projekt keretében a célcsoporttagok számára biztosítandó tanfolyamokon, tréningeken, tanácsadásokon való részvétel és az államilag elismert friss OKJ-s szakképzettségek megszerzésének lehetősége. A képzési programok kiválasztásánál az volt az elsődleges célunk, hogy a résztvevőket piacképes szakképesítéshez juttassuk, annak érdekében, hogy a támogatott foglalkoztatásban, ill. a nyílt munkaerő-piacon is könnyebben tudjanak érvényesülni. A munkaerő-piaci reintegrációt jelentős mértékben elősegíti a kiválasztott résztvevők számára a 6 hónapos támogatott foglalkoztatás, melyet ezzel azonos időtartamú továbbfoglalkoztatás követ.

A projekt hosszútávú célkitűzése a társadalom ellenséges attitűdjének megváltoztatása, a bűnismétlés veszélyének csökkentése, ezáltal a közbiztonság javítása.

A pályázat benyújtása előtti igényfelmérés is bizonyítja a projekt keretében való tevékenységek szükségszerűségét. Az igényfelmérés során megkérdezett 101 fő közel 80%-a szakképesítéssel nem, vagy elavult szakképesítéssel rendelkező. A betanítással végezhető tevékenységekből egyre kevesebb van a munkaerő-piacon, a munkáltatók a jól képzett, kvalifikált munkaerőt keresik. Ennek a problémának a kiküszöbölésére adnak lehetőséget a projekt keretében megvalósítandó OKJ-s szakképzések. A képzési programok munkáltatói igényre induló, kereslet vezérelt képzések, melyek mögött ott áll garanciaként a foglalkoztatási lehetőség.

A képzési programok, tréningek, tanácsadások és a foglalkoztatás mellett fontosnak tartjuk, hogy a célcsoport tagjai művészeti, kulturális tevékenységben is részt vegyenek.

A projekten belüli önsegítő csoportok működtetése segíti az egyéneket az önmegismerésben és kölcsönös támogatást nyújt tagjai számára.

A célcsoport tagok által jelzett szükségleteken kívül újszerű szolgáltatásként beterveztük a mediációt is. Ebben az eljárásban a cselekmény elkövetője és sértettje közötti konfliktus rendezése, a jóvátétel érdekében történnek lépések. A mediációra a fogvatartottak vonatkozásában különösen nagy szükséget látunk, a fogvatartott-örző, fogvatartott-fogvatartott, és a fogvatartott- család közötti konfliktusok kezelése miatt.

A projekt megvalósítása rendkívül fontos a programba vont személyek számára, hiszen jelentős segítséget, új esélyt biztosít számukra ahhoz, hogy minél hamarabb tartósan el tudjanak helyezkedni, és gondoskodni tudjanak családtagjaik és saját maguk megélhetéséről. Emellett a projekt modellként szolgálhat, mintát adhat a hasonló helyzetben lévők számára is ahhoz, hogyan lehet a felkínált lehetőségekkel élni, ha képesek és készek vagyunk arra, hogy sorsunk irányítása érdekében mindent megtegyünk.

A projekt toborzási, kiválasztási folyamatának eredményeként 35 fő kerül kiválasztásra, akik közül 12 fő fogvatartott és 23 fő pártfogolt felügyelet áll. A bevonni tervezett 35 fős célcsoport minden tagja részt vesz valamennyi, a szociális készségeket és a tanulási, munkavállalási kompetenciákat fejlesztő tréningen, tanácsadáson és szerezhet egy új, OKJ-s szakképzettséget. Az OKJ-s képzési programokba bevont célcsoporttagok közül vállaljuk, hogy 26 fő sikeresen a befejezi a képzést, és záró bizonyítványt kap. A 26 fő végzett hallgató közül 16 fő foglalkoztatását garantáljuk, oly módon, hogy 4 fő Gyorséttermi- és ételeladóként és 12 fő pedig Mezőgazdasági munkásként és Növénytermesztőként dolgozik majd. A munkához jutott célcsoport tagok közül a foglalkoztatási időszak végén (6 hónap), a továbbfoglalkoztatás keretében 6 fő továbbfoglalkoztatást vállalják a projektben résztvevő foglalkoztatók.

Lényeges és a folyamatos fenntarthatóságot biztosító eleme a projektnek, hogy a célcsoporttagok egyéni/csoportos támogatását, a tréningeken, tanácsadásokon, szakképzéseken és foglalkoztatásban való részvételét 31 hónapon át 7 fő mentor segíti a projekt elejétől kezdve a végéig.

A projektben résztvevő a segítő szakemberek számára biztosított szupervízió olyan speciális szakmai személyiség karbantartását, fejlesztését szolgáló módszer, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak körében.

A projekt keretében megvalósuló tréningek, tanfolyamok, tanácsadások, egyéb segítő tevékenységek:

–    Állampolgári és jogi alapismeretek,

–    Életvezetési tréning,

–    Munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tréning,

–    Szociális készségek fejlesztése,

–    Tanulástechnika, tanulásmódszertan tréning,

–    Egyéni munkaerő-piaci tanácsadások

–    Munkatanácsadás,

–    Álláskeresési tanácsadás,

–    Pszichológiai tanácsadás,

–    Jogi tanácsadás,

–    Tanulássegítés biztosítása,

–    Önsegítő csoportok működtetése,

–    Mediáció,

–    Szupervízió,

–    Kulturális tevékenységek szervezése,

–   Gyorséttermi- és ételeladó OKJ-s szakképzés,

–    Mezőgazdasági munkás OKJ-s szakképzés,

–    Növénytermesztő OKJ-s szakképzés,

–    A Büntetés-végrehajtási Intézet, az Igazságügyi Szolgálat és a projekt szakmai megvalósítóinak

felkészítése tréning keretében a sikeres projekt megvalósítása érdekében,

–    Támogatott foglalkoztatás (6 hónap) és az azt követő tovább foglalkoztatás (6 hónap);

A projekt megvalósításának célcsoportra vonatkozó várható hatásai:

–     a résztvevők önismerete fejlődik, érdekérvényesítő képességük fokozódik,

–     ismereteik gyarapodnak, képzettségi szintjük emelkedik,

–     munkára való szocializációjuk fokozódik, felelősségvállalásuk erősödik

–     az újbóli bűnelkövetés veszélye csökken,

–     pozitív példák felmutatásával nő a társadalmi elfogadás szintje;

A projekt megvalósításával létrejövő eredmény, vagyis a célcsoport képzése, támogatott foglalkoztatása a társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésüket biztosíthatja, ennek következtében pedig csökkenhet az elítéltekkel szembeni ellenséges attitűd a lakosság és a különféle típusú foglalkoztatók körében, hiszen a bűnelkövetés gyakorisága, kiújulásának veszélye előre jelezhetően alacsonyabb szintre kerülhet. A projekt eredményei a széleskörű információnyújtás érdekében több csatornán is terjesztésre kerülnek, többszöri megjelenések biztosításával (rádió, televízió, sajtó, honlap, nyitó és záró rendezvények, szórólapok).